مقدمه

سیستم ویپ تکنولوژی تلفن اینترنتی می باشد، که امکان تماس تلفنی را روی شبکه ای پی به وجود می آورد.با استفاده از ویپ تماس ها به صورت دیجیتالی انتقال می یابد. این سیستم ابتدا تماس های ما را که دارای سیگنال آنالوگ می باشد به داده های قابل فهم برای کامپیوتر یعنی دیجیتال تبدیل کرده و سپس در مقصد دوباره داده های دیجیتال بازگردانی شده و دوباره به آنالوگ تبدیل می گردند. اگر یادتان باشد در گذشته های نچندان دور برای اینکه بخواهیم با افرادی که در فاصله دوری از ما قرار داشتند ارتباط برقرار کنیم باید هزینه های زیادی را پرداخت می کردیم ولی با این حال به خاطر طولانی بودن مسیر صدای ما با تاخیر و با کیفیت پایین به یکدیگر می رسید.