توضیحات محصول

کتاب طراحی و تحلیل تاسیسات الکتریکی

کتاب طراحی و تحلیل تاسیسات الکتریکی را در ادامه مشاهده کنید : 

فهرست مطالب کتاب طراحی و تحلیل تاسیسات الکتریکی

فصل اول: تعاریف و اصطلاحات : 

تعاریف و اصطلاحات  کتاب طراحی و تحلیل تاسیسات الکتریکی

سیستم الکتریکی

تجهیزات الکتریکی

حوزه‌ی سرویس‌دهی الکتریکی

تعمیرات و نگهداری

برقکار ماهر

برقکار نیمه ماهر

برقکار ساده

مقررات برق

فصل دوم: برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه‌ها :

۲-۱- توصیه‌هایی مفید برای معماران، مهندسان و الزاماتی برای نصابان

فصل سوم: سیستم‌های الکتریکی :

۳-۱- سیستم فشار متوسط

۳-۲- سیستم فشار ضعیف

فصل چهارم: ترانسفورماتورها :

۴-۱- اصول فیزیکی

۱- قانون بیو ـ ساوار:

۲- قانون تبدیل انرژی

۳- قانون فارادی:

۴- اصول کار ترانسفورماتور

۵- نشت شار

۴-۲- هسته‌های مغناطیسی

۴-۳- سیم پیچ‌ها

۱- بر مبنای جهت عبور توان

۲- براساس ولتاژ نامی

۴-۴- انواع ترانسفورماتور

۴-۴-۱- نوع زرهی

۴-۴-۲- نوع هسته‌ای

۴-۴-۳- نوع دارای هسته‌ی تسمه‌ای

۴-۴-۴- ترانسفورماتورهای راکتانس بالا

۴-۵- ترانسفورماتورهای AC

۴-۵-۱- طراحی

۴-۵-۲- روش کار

۴-۵-۳- ولتاژ بی‌باری

۴-۵-۴- ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان

۴-۵-۵- بارگذاری ترانسفورماتور

۴-۵-۵-۱- حالت بی‌بار

۴-۵-۵-۲- حالت اتصال کوتاه

۴-۵-۵-۳- جریان اتصال کوتاه

۶-۴- ترانسفورماتورهای سه فاز

۶-۴-۱- طراحی

۴-۶-۲- اتصال سیم پیچ‌ها

۴-۶-۳- گروه اتصالات

۴-۶-۴- اتصال موازی ترانسفورماتورها

۴-۷- ترانسفورماتورهای مخصوص

۴-۷-۱- ترانسفورماتور جریان (CT)

ترانسفورماتورهای جریان

۴-۷-۲- ترانسفورماتورهای ولتاژ (PT)

۴-۷-۳- اتوترانسفورماتورها

۴-۸- بازده ترانسفورماتورها

۴-۹- حفاظت ترانسفورماتورها

۴-۹-۱- حفاظت در برابر عیوب داخلی

۴-۹-۲- حفاظت در برابر اضافه بار

۴-۱۰- انتخاب ترانسفورماتورها

۱- مرغوبیت ترانسفورماتور

۲- خصوصیات الکتریکی

۳- شرایط نصب

۴- شرایط بهره‌برداری

۵- مشخصات فنی ترانسفورماتور (اعداد داخل پرانتز مثال هستند.)

۴-۱۱- قوانینی سرانگشتی برای محاسبه‌ی جریان‌های اتصال کوتاه در فشار ضعیف

۴-۱۲- مثال‌هایی در مورد محاسبات ترانسفورماتورها

۴-۱۲-۱- محاسبه‌ی جریان اتصال کوتاه متقارن اولیه‌ی یک ترانسفورماتور

۴-۱۲-۲- محاسبه‌ی جریان گردشی

۴-۱۲-۳- بازده اقتصادی ترانسفورماتورها

مجموعه‌ی توان ظاهری ترانسفورماتورها

۴-۱۲-۴- محاسبه‌ی بازده سالانه

۴-۱۲-۵- محاسبه‌ی بازده

فصل پنجم: موتورهای القایی (ASM) :

 

۵-۱- انواع موتورهای القایی

۵-۱-۱- اصول کار (حالت بی‌بار)

مود موتوری

مود ژنراتوری

۵-۱-۲- مشخصه‌ی گشتاور ـ سرعت

۵-۲- پارامترهای مهم موتور القایی

۵-۲-۱- فرکانس روتور

۵-۲-۲- گشتاور

۵-۲-۳- لغزش

۴-۲-۵- گیربکس

۵-۳- راه‌اندازی موتور القایی

۵-۳-۱- راه‌اندازی با اتصال مستقیم به شبکه

۵-۳-۲- راه‌اندازی ستاره ـ مثلث

۵-۴- تنظیم سرعت

۵-۴-۱- کنترل سرعت توسط لغزش

۵-۴-۲- کنترل سرعت از طریق فرکانس

۵-۴-۳- کنترل سرعت با تغییر قطب

گشتاور ثابت

کنتاکتورهای تغییر قطب

اتصالات در روش تغییر قطب

حفاظت حرارتی

۴-۴-۵- راه‌انداز نرم

۵-۴-۵- مودهای کاری موتور

۵-۴-۵-۱- کار پیوسته

۵-۴-۵-۲- کار کوتاه‌مدت

۵-۴-۵-۳- عملکرد تناوبی

۵-۴-۵-۴- عملکرد تناوبی، تحت تأثیر راه‌اندازی

۵-۴-۵-۵- عملکرد تناوبی، تحت تأثیر راه‌اندازی و ترمز

۵-۴-۵-۶- عملکرد بدون وقفه با بارگذاری تناوبی

۵-۶-۵-۷- عملکرد بدون وقفه‌ی تناوبی با ترمز الکتریکی

۵-۶-۵-۸- عملکرد بدون وقفه‌ی تناوبی با تغییر سرعت

۵-۶-۵-۹- عملکرد بدون وقفه‌ی ناپیوسته‌ی با بار غیر متناوب و تغییرات سرعت

۵-۵- چند طرح نمونه

۵-۵-۱- مثال ۱: محاسبه به کمک برنامه‌ی SIKOSTART

توان اتصال کوتاه شبکه‌ی بالادست

فیدر تغذیه‌کننده‌ی ترانسفورماتور

نتایج نرم‌افزار

۵-۵-۲- مثال ۲: محاسبه‌ی شرایط راه‌اندازی و اضافه بار

۵-۵-۳- مثال ۳: محاسبه‌ی پارامترهای موتور

۵-۵-۴- مثال ۴: محاسبه‌ی قطر پولی و توان موتور

۵-۵-۵- مثال ۵: انتخاب موتور

فصل ششم: ژنراتورهای اضطراری :

۶-۱- عوامل محدودکننده‌ی ظرفیت ژنراتور

۶-۲- طراحی یک ژنراتور اضطراری در حالت آماده به کار

فصل هفتم: حفاظت‌های اضافه جریان :

۷-۱- قوس الکتریکی

۷-۱-۱- مشخصه‌ی قوس الکتریکی

۷-۱-۲- برش DC

۷-۱-۳- برش AC

برش در حضور اندوکتانس‌های بزرگ

برش در شرایط مقاومتی خالص

برش جریان‌های خازنی

برش در مدارهای سلفی ضعیف

۷-۱-۴- ولتاژ گذرا

۷-۲- کلیدهای فشار ضعیف

۷-۲-۱- مشخصات فنی

۷-۲-۲- کلید اصلی و کلید بار

۷-۲-۳- کلیدهای محافظ موتور

IEC ۶۰۲۹۲

حفاظت موتور با فیوز

حفاظت موتور با کلید اتوماتیک

۷-۲-۴- کنتاکتورها و راه‌اندازهای موتوری (IEC ۶۰۹۴۷-۴-۱)

شرایط لازم برای کلاس ۱

شرایط لازم برای کلاس ۲

۷-۲-۵- کلیدهای اتوماتیک (IEC ۶۰۸۹۸)

۷-۲-۶- کلیدهای حفاظت جریان نشتی (RCD)

۷-۲-۷- حفاظت‌های اصلی

خصوصیات کلیدهای اصلی بالادست

۱- ساختمان و نحوه‌ی عملکرد SLS

۲- ساختمان و عملکرد فیوز اتوماتیک S۷۰۰

۷-۲-۸- کلید حفاظتی اصلی، در تابلوهای کنتوری

۱- انشعاب تک تعرفه تا ظرفیت  (شکل ۷-۲۳)

۲- انشعاب چند تعرفه  تا  (شکل ۷-۲۴)

۳- انشعاب چند تعرفه با ظرفیت بالاتر از  (شکل ۷-۲۵)

۷-۲-۹- فیوزها

فیوز فشنگی

فیوز کاردی

فیوزهای سیلندری

کلاس‌های بهره‌برداری فیوزها

۷-۲-۱۰- کلیدهای اتوماتیک (براساس IEC ۶۰۹۴۷)

انواع کلیدها

کلیدهای دارای عایق مایع (کلیدهای روغنی)

کلیدهای گازی یا هوای فشرده

کلیدهای خلاء

۷-۲-۱۱- کلیدهای قطع بار (IEC ۴۰۸)

۷-۲-۱۲- سکسیونر

۷-۲-۱۳- فیوز لینک‌ها

۷-۲-۱۴- ابعاد تجهیزات

فصل هشتم: حفاظت سلکتیو و پشتیبان :

۸-۱- سلکتیویته

شرایط لازم برای سلکتیویته فیوزها

مزایا و معایب فیوزها

مزایا و معایب کلیدهای اتوماتیک

نکات مهم در استفاده از کلید و فیوز

۸-۲- حفاظت پشتیبان

فصل نهم: تابلوهای برق :

۱-۲-۳-۴-۵- براساسEN ۶۰۴۳۹

۹-۱- تابلوهایی که آزمون نوعی را گذرانده‌اند.

EN ۶۰۴۳۹، قسمت ۱

۹-۲- تابلوهایی که بخشهایی از آن‌ها آزمون نوعی را گذرانده‌اند.

EN ۶۰۴۳۹

۹-۳- کنترل ایستادگی در برابر اتصال کوتاه

۹-۴- اطمینان از رعایت حد حرارتی مجاز در تابلوهایی که بخشهایی از آن آزمون نوعی را گذرانده‌اند.

۹-۵- تفکیک دلایل مختلف ایجاد تلفات توان

۹-۶- چک‌لیست

۹-۷- نکاتی درباره طراحی پروژه

۹-۸- مثال: ارزیابی کامپیوتری جهش حرارتی

فصل دهم: حفاظت در برابر شوک الکتریکی :

۱۰-۱- بازه‌های ولتاژ

۱۰-۲- حفاظت به‌وسیله قطع اضافه جریان یا آلارمهای هشدار

۱۰-۲-۱- سیستم‌های TN

۱۰-۲-۲- سیستم‌های TT

۱۰-۲-۳- سیستم‌های IT

۱۰-۲-۴- خلاصه زمان‌های قطع و امپدانس‌های حلقه

۱۰-۲-۵- مثال ۱: بررسی حفاظتها

۱۰-۲-۶- مثال ۲: تعیین جریان نامی فیوز

۱۰-۲-۷- مثال ۳: محاسبه ماکزیمم طول هادی

۱۰-۲-۸- مثال ۴: جریان مجاز برای یک سیستم TT

۱۰-۲-۹- مثال ۵: شرط قطع برای یک سیستم IT

۱۰-۲-۱۰- مثال ۶: بررسی تجهیزات حفاظتی برای اتصال یک فیدر به یک ساختمان

۱۰-۲-۱۱- مثال ۷: تجهیزات حفاظتی برای یک سیستم TT

فصل یازدهم: ظرفیت جریان دهی هادی‌ها و کابل‌ها

IEC ۶۰۳۶۴ قسـمت ۴۳، IEC ۶۰۵۲۳ :

۱۱-۱- اصطلاحات و تعاریف

۱۱-۲- حفاظت اضافه بار

۱۱-۳- حفاظت اتصال کوتاه

۱۱-۳-۱- انتخاب هادی‌ سیمها

۱۱-۳-۲- انتخاب کابل‌ها

۱۱-۴- ظرفیت جریان دهی کابل

۱۱-۴-۱- ظرفیت بارگذاری تحت شرایط کاری نرمال

۱۱-۴-۲- ظرفیت بارگذاری تحت شرایط خطا

۱۱-۴-۳- انواع روشهای نصب و مقادیر بار برای خطوط و کابل‌ها

ظرفیت بارگذاری تحت شرایط کاری نرمال

  1. شرایط بهره‌برداری و ظرفیت بارگذاری
  2. ظرفیت بارگذاری تحت شرایط خطا

کابل‌ها و خطوط هوایی

۱۱-۴-۴- ظرفیت جریان‌دهی کابل‌های با جریان مجاز بالا و ضرایب تصحیح برای نصب زیرزمینی و هوایی

۱۱-۵- مثال‌های ظرفیت جریاندهی کابلها

۱۱-۵-۱- مثال ۱: بررسی ظرفیت حمل جریان

۱۱-۵-۲- مثال ۲: بررسی ظرفیت جریاندهی

۱۱-۵-۳- مثال ۳: حفاظت کابل‌های موازی

۱۱-۵-۴- مثال ۴: اتصال یک کابل سه‌فاز

۱۱-۵-۵- مثال ۵: ساختمان آپارتمان بدون آب‌گرمکن برقی

۱۱-۶- مثال‌هایی برای محاسبه اضافه جریان‌ها

۱۱-۶-۱- مثال ۱: تعیین اضافه جریان‌ها و جریان‌های اتصال کوتاه

۱۱-۶-۲- مثال ۲: حفاظت اضافه‌بار

۱۱-۶-۳- مثال ۳: ایستادگی اتصال کوتاه یک هادی

۱۱-۶-۳- مثال ۴: بررسی اقدامات حفاظتی برای کلیدها‌

فصل دوازدهم: محاسبه جریان‌های اتصال کوتاه در شبکه‌های سه‌فاز :

براساس IEC ۶۰۹۰۹

۱۲-۱- روش منبع ولتاژ معادل

۱۲-۱-۱- اتصال‌کوتاه‌های تکفاز به زمین

۱۲-۱-۲- محاسبه امپدانس حلقه

۱۲-۱-۳- اتصال کوتاه سه‌فاز

۱۲-۲- محاسبه مقادیر مقاومت برای تجهیزات شبکه

۱۲-۲-۱- فیدرهای شبکه

۱۲-۲-۲- ماشین‌های سنکرون

۱۲-۲-۳- نقش موتورها

نتیجه‌گیری

۱۲-۲-۴- خطوط زمینی، کابل‌ها و خطوط

۱۲-۲-۵- ترانسفورماتور‌ها

۱۲-۲-۶- تصحیح امپدانس

۱۲-۳- جریان‌های اتصال کوتاه برای اتصال‌‌ کوتاه‌ سه فاز

۱۲-۳-۱- جریان اتصال کوتاه حداکثر

۱۲-۳-۲- جریان قطع متقارن

۱۲-۳-۳- جریان اتصال کوتاه حالت ماندگار

۱۲-۴- ایستادگی حرارتی و دینامیکی اتصال کوتاه

۱۲-۵- مثال‌های محاسبه جریان‌های اتصال کوتاه

۱۲-۵-۱- مثال ۱: محاسبه جریان اتصال کوتاه در یک سیستم DC

۱۲-۵-۲- مثال ۲: محاسبه جریان‌های اتصال کوتاه در یک سیستم الکتریکی ساختمان

۱۲-۵-۳- مثال ۳: سایزینگ کابل خروجی

۱۲-۵-۴- مثال ۴: محاسبه جریان‌های اتصال کوتاه با مقاومت‌های توالی صفر

۱۲-۵-۵- مثال ۵: محاسبه پیچیده جریان‌های اتصال کوتاه

۱۲-۵-۶- مثال ۶: محاسبه با توان موثر و توان راکتیو

۱۲-۵-۷- مثال ۷: محاسبه کامل برای یک سیستم

۱۲-۵-۸- مثال ۸: محاسبه جریان‌های اتصال کوتاه با تصحیح امپدانس

فصل سیزدهم: محاسبات افت ولتاژ :

( کتاب طراحی و تحلیل تاسیسات الکتریکی )

IEC ۶۰ ۳۶۴، قسمت ۵۲

۱۳-۱- تنظیم ولتاژ

۱۳-۱-۱- افت ولتاژ مجاز طبق شرایط فنی اتصال تجهیزات

۱۳-۱-۲- افت ولتاژ مجاز مطابق با تاسیسات الکتریکی در ساختمان‌ها

۱۳-۱-۳- افت ولتاژها در بارها IEC ۶۰ ۳۶۴، قسمت ۵۲

۱۳-۱-۵- پارامترهای ماکزیمم طول خط

۱۳-۱-۶- خلاصه مقادیر مشخصه

۱۳-۱-۷- طول‌ هادی‌ها با در نظرگرفتن امپدانس منبع

۱۳-۲-۱- مثال ۱: محاسبه افت ولتاژ برای یک سیستم DC

۱۳-۲-۲- مثال ۲: محاسبه افت ولتاژ برای یک سیستم AC

۱۳-۳-۲- افت ولتاژ برای یک سیستم‌ سه‌فاز

۱۳-۲-۴- مثال ۴: محاسبه افت ولتاژ برای یک توزیع‌کننده

۱۳-۲-۵- محاسبه سطح مقطع، بر اساس افت ولتاژ

۱۳-۲-۶- مثال ۶: محاسبه افت ولتاژ برای یک کارخانه صنعتی

۱۳-۲-۷- مثال ۷: محاسبه افت ولتاژ برای یک پریز

۱۳-۲-۸- مثال ۸: محاسبه افت ولتاژ برای یک واحد ذخیره‌سازی آب‌گرم

۱۳-۲-۹- مثال ۹: محاسبه افت ولتاژ برای یک تلمبه‌خانه

فصل چهاردهم: سیستم‌های روشنایی :

( کتاب طراحی و تحلیل تاسیسات الکتریکی )

۱۴-۱- روشنایی داخلی

اصطلاحات و تعاریف

۱۴-۲- انواع روشنایی

۱۴-۲-۱- روشنایی عادی

۱۴-۲-۲- روشنایی عادی مبتنی بر محل کار

۱۴-۲-۳- روشنایی مکانی

۱۴-۲-۴- الزامات فنی برای روشنایی

سطح روشنایی

یکنواختی روشنایی

محدودیت خیرگی

راستای نورپردازی و مدل‌سازی

رنگ روشنایی و بازتولید رنگ

۱۴-۲-۵- انتخاب و نصب تجهیزات مدار تغذیة سیستم روشنایی

۱۴-۲-۶- مدارهای روشنایی برای اتاق‌ها و سیستم‌ها IEC ۶۰ ۳۶۴، قسمت ۷۰۰

۱۴-۳- محاسبات روشنایی

۱۴-۴- طراحی روشنایی با بلوک‌های داده

۱۴-۴-۱- توان سیستم

۱۴-۴-۲- پراکندگی شدت روشنایی

۱۴-۴-۳- پراکندگی شار نوری

۱۴-۴-۴- راندمان‌ها

۱۴-۴-۵- فاصله بین منابع روشنایی

۱۴-۴-۷- منحنی‌های توزیع روشنایی

۱۴-۴-۸- ماکزیمم تعداد لامپ‌های فلورسنت تغذیه شونده از یک مدار با کلیدهای مشخص

۱۴-۴-۹- ماکزیمم تعداد لامپ‌های تخلیه تغذیه شونده از یک مدار با کلیدهای مشخص

۱۴-۴-۱۰- نشان اصل

۱۴-۴-۱۱- مقادیر استاندارد برای طراحی سیستم‌های روشنایی

۱۴-۴-۱۲- تحلیل اقتصادی و هزینه‌های روشنایی

۱۴-۵- فرآیند طراحی پروژه

۱۴-۶- روشنایی خارجی

۱۴-۷- لامپ‌های هالوژن ولتاژ-پایین

محاسبه ماکزیمم طول خط برای افت ولتاژ

۱۴-۸- روشنایی ایمنی و اضطراری

۱۴-۸-۱- اصطلاحات و تعاریف

۱۴-۸-۲- مدارهای روشنایی

۱۴-۸-۳- انواع ساختاری برای گروه افراد

۱۴-۴-۸- طراحی و پیکره‌بندی روشنایی با نماد اضطراری و روشنایی ایمنی

۱۴-۸-۵- منبع تغذیه

۱۴-۸-۶- نکات نصب

  1. نواحی عملیاتی الکتریکی

۱۴-۸-۷- تست حین بهره‌برداری

۱۴-۹- سیستم‌های باتری

۱۴-۹-۱- سیستم‌های باتری مرکزی

۱۴-۹-۲- سیستم‌های با باتری گروهی

 

۱۴-۹-۳- سیستم‌های با یک باتری

‌۱۴-۹-۴- مثال: سایزینگ روشنایی ایمنی و آماده بکار

توان کل سیستم روشنایی

ظرفیت شارژ باتری ()

فضای باتری

تعیین ابعاد دریچه ورودی هوا و هوای خروجی

فصل پانزدهم: جبرانسازی توان راکتیو :

( کتاب طراحی و تحلیل تاسیسات الکتریکی )

۱۵-۱- اصطلاحات و تعاریف

۱۵-۲- اثر توان راکتیو

۱۵-۳- جبران‌سازی برای ترانسفورماتور‌ها

۱۵-۴- جبران‌سازی برای موتورهای آسنکرون

۱۵-۵- جبران‌سازی برای لامپ‌های تخلیه

۱۵-۶- مقدار

۱۵-۷- مدارهای تشدید

۱۵-۸- هارمونیک‌ها و کیفیت ولتاژ

۱۵-۸-۱- جبران‌سازی با خازن‌های بدون سلف

۱۵-۸-۲- واحدهای سلف- خازن

۱۵-۸-۳- مدارهای فیلتر تشدید سری

۱۵-۹- جبران‌سازی استاتیک توان راکتیو

طراحی سیستم‌های جبران‌سازی

۱۵-۱۰- مثال‌هایی از جبران‌سازی توان راکتیو

۱۵-۱۰-۱- مثال ۱: تعیین توان راکتیو برای یک بار ساده

۱۵-۱۰-۲- مثال ۲: توان خازنی با ضریب k

۱۵-۱۰-۳- مثال ۳: تعیین سطح مقطع کابل

۱۵-۱۰-۴- مثال ۴: محاسبه مقدار

فصل شانزدهم: سیستم‌های حفاظت در برابر صاعقه :

( کتاب طراحی و تحلیل تاسیسات الکتریکی )

استاندارد IEC ۶۲۳۰۵

۱۶-۱- کلاس حفاظت در برابر صاعقه

۱۶-۲- حفاظت خارجی در برابر صاعقه

۱۶-۲-۱- ترمینال هوایی

۱۶-۲-۲- هادی‌های نزولی

۱۶-۲-۳- سیستم‌های اتصال زمین

طول مینیمم الکترودهای زمین

۱۶-۲-۴- مثال ۱: محاسبه مقاومت ‌سیستم زمین

۱۶-۲-۵- مثال ۲: طول مینیمم الکترودهای زمین

۱۶-۲-۶- فواصل مشخص در مجاورت دیوار

۱۶-۲-۷- زمین کردن سیستم‌های آنتن

۱۶-۳- حفاظت داخلی از صاعقه

۱۶-۳-۱- مفهوم ناحیه حفاظت از صاعقه از دیدگاه EMC

۱۶-۳-۲- اطلاعات طراحی سیستم‌های حفاظت از صاعقه

منابع و مآخذ کتاب طراحی و تحلیل تاسیسات الکتریکی

انتشارات نوآور 

ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی